Lidia Skwierawska

Stan środowiska i główne źródła zagrożeń

 

Stan czystości powietrza atmosferycznego.

W Człuchowie nie prowadzi się regularnych badań powietrza atmosferycznego. Jedynie w 1999 roku WIOŚ w Słupsku przeprowadził badania imisji pyłu w trzech punktach miasta.

 Stwierdzono, że zanieczyszczenia powietrza związane są z sektorem energetycznym i transportowym. Powstają w wyniku spalania paliw w gospodarstwach domowych i osiedlowych kotłowniach, dominuje emisja pochodząca z niskich źródeł i jest ściśle związana z sezonem grzewczym.

Emisja pochodząca z transportu związana jest głównie z faktem, że w mieście krzyżują się drogi krajowe nr 22 i 23 (Walkowiak A., 2000).Aby odciążyć ruch w centrum miasta, wybudowano i oddano do użytku w roku 2002 tzw. „małą obwodnicę” będącą obejściem w ciągu drogi nr 22. W zakresie zmniejszenia uciążliwości ruchu drogowego na terenach wymagających ochrony zastosowano sztuczne bariery akustyczne (ekrany) oraz izolacyjne pasy zieleni ( Informacja: Urząd Miasta Człuchów).

Stan czystości wód powierzchniowych.

Wody powierzchniowe w Człuchowie to przede wszystkim cztery jeziora wypełniające wspólną rynnę. Badania WIOŚ w Słupsku z roku 1994 wykazały, że wody jezior są w złym stanie. Jeziora Łazienkowskie  i Urzędowe mają wody pozaklasowe, a Rychnowskie zakwalifikowano do III klasy czystości. Najgorsze skutki przyniosło wieloletnie odprowadzanie bardzo dużych ładunków zanieczyszczeń w ściekach komunalnych i poprodukcyjnych. Dużą rolę miał Zakład Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, który odprowadzał ścieki bezpośrednio do Jeziora Łazienkowskiego.

W roku 1994 oddano do użytku komunalną oczyszczalnię ścieków, dzięki czemu ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do wód jeziornych znacznie się zmniejszyła ( Walkowiak A., 2000).

W sezonie letnim 2001, Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Człuchowie przeprowadziła badania tutejszych kąpielisk, jedynie kąpielisko nad Jeziorem Urzędowym zostało zamknięte z powodu przekroczenia zawartości fosforanów. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków zakończona w 2002 roku oraz włączenie niemal wszystkich ścieków do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja wylotów ścieków nie oczyszczonych do jezior znacznie poprawi ich stan czystości ( informacja: Urząd Miasta Człuchów).

Gospodarka ściekami i odpadami stałymi.

Miasto posiada uregulowaną gospodarkę ściekową z nowoczesną oczyszczalnią ścieków mechaniczno- biologiczną typu BIO-OXYBLOK o maksymalnej przepustowości 5400m3/dobę. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Chrząstawa, a osad odwadniany mechaniczni i higienizowany wapnem wykorzystywany jest rolniczo.

W roku 2000 uruchomiono nowe składowisko odpadów dla miasta i gminy Człuchów, które znajduje się koło wsi Kiełpin, spełnia ono najnowsze wymagania sanitarne. Składowisko zajmuje powierzchnię 5,22 ha, a jego pojemność wynosi 344 400 m3. Planowany czas eksploatacji całego składowiska przewiduje się na 40 lat. (Informacja: RPGKiM w Człuchowie).

home